Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób informacje o Tobie są gromadzone, wykorzystywane i ujawniane przez Svit Soft LLC, gdy odwiedzasz zestaw stron internetowych, do których dostęp uzyskuje się za pomocą nazwy domeny (adresu): https://svitsoft.com/ (zwanej dalej Witryną). ).

Niniejszym wyrażasz również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz potwierdzasz, że zostałeś poinformowany o sposobie i celu oraz innych warunkach ich przetwarzania zgodnie z art. Sztuka. 6, 8, 10, 11 Ustawy Ukrainy „O ochronie danych osobowych”.

Odwiedzając Witrynę, akceptujesz naszą Politykę prywatności, zezwalasz Firmie na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie informacji o Tobie zgodnie z celami wskazanymi poniżej.

Niniejszym potwierdzasz, że masz wystarczającą zdolność prawną i zdolność prawną zgodnie z prawem Twojego kraju, aby wyrazić zgodę na niniejszą politykę prywatności i wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na warunkach określonych w niniejszym dokumencie. W przypadku, gdy nie masz wystarczającej zdolności do czynności prawnych, niniejszym potwierdzasz, że zgoda na te zasady została wyrażona przez Twojego rodzica lub opiekuna, który ma pełną zdolność do czynności prawnych i jest upoważniony na mocy prawa obowiązującego w Twoim kraju jurysdykcji do wyrażenia takiej zgody.

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany, poinformujemy Cię o tym, aktualizując datę na górze polityki. Zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności podczas uzyskiwania dostępu do Witryny, aby być na bieżąco z naszymi praktykami informacyjnymi i sposobami ochrony prywatności.

Dane osobiste. Terminy

Właściciel danych osobowych – podmiot fizyczny lub prawny, który ustala cel przetwarzania danych osobowych, ustala skład tych danych oraz procedury ich przetwarzania, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej;
Zgoda podmiotu danych osobowych - dobrowolne wyrażenie woli osoby fizycznej co do wyrażenia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych zgodnie z sformułowanym celem ich przetwarzania;
Przetwarzanie danych osobowych - dowolna czynność lub zestaw czynności wykonywanych w całości lub w części w systemie informacyjnym (zautomatyzowanym) i/lub w zbiorach danych osobowych, które są związane z gromadzeniem, rejestracją, gromadzeniem, przechowywaniem, adaptacją, zmianą, odnawianiem, wykorzystywaniem i rozpowszechnianiem (rozpowszechnianie, wdrażanie, przekazywanie), depersonalizacja, niszczenie informacji o osobie fizycznej;
Dane osobiste – informacje lub zbiór informacji o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
Administrator bazy danych osobowych – osoba fizyczna lub prawna upoważniona przez właściciela bazy danych osobowych lub przepisy prawa do przetwarzania tych danych;
Przedmiot danych osobowych – osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobiste prawa niemajątkowe do danych osobowych przysługujące każdej osobie fizycznej są niezbywalne i nienaruszalne.
Podmiot danych osobowych ma prawo do:
1) uzyskania informacji o źródłach zbierania, lokalizacji swoich danych osobowych, celu ich przetwarzania, lokalizacji lub miejscu zamieszkania (zamieszkania) właściciela lub zarządcy danych osobowych lub udzielenia stosownego pełnomocnictwa do uzyskania tych informacji osobom przez niego upoważnionym, z wyjątkiem przypadków określonych przez prawo;
2) otrzymania informacji o warunkach udostępniania danych osobowych, w szczególności informacji o osobach trzecich, którym przekazywane są jego dane osobowe;
3) dostępu do swoich danych osobowych;
4) do otrzymania nie później niż trzydzieści dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, odpowiedzi, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a także do otrzymania treści tych danych osobowych;
5) przedstawienia właścicielowi danych osobowych umotywowanego żądania sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych;
6) wniesienia umotywowanego żądania zmiany lub zniszczenia Twoich danych osobowych przez dowolnego właściciela i administratora danych osobowych, jeżeli dane te są przetwarzane niezgodnie z prawem lub są niewiarygodne;
7) ochrony Pani/Pana danych osobowych przed bezprawnym przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem w wyniku umyślnego zatajenia, niepodania lub nieterminowego udostępnienia danych, a także ochrony przed udzieleniem informacji nierzetelnych lub uwłaczających honorowi, godności i dobremu interesowi naturalnemu osoba;
8) wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Rzecznika lub sądu;
9) skorzystania ze środków ochrony prawnej w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
10) wniesienia zastrzeżeń co do ograniczenia prawa przetwarzania danych osobowych w przypadku wyrażenia zgody;
11) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
12) znać mechanizm automatycznego przetwarzania danych osobowych;
13) w celu ochrony przed zautomatyzowaną decyzją wywołującą dla niego skutki prawne.

Kolekcja informacji

Informacje są zbierane automatycznie za pośrednictwem Witryny.
Gdy uzyskujesz dostęp do Witryny, automatycznie gromadzimy informacje o Tobie, w tym:
Pliki dziennika: Rejestrujemy informacje o korzystaniu z Witryny, w tym rodzaj używanego urządzenia, czas dostępu oraz Twój adres IP.
Informacje o urządzeniu: Gromadzimy informacje o urządzeniu, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Witryny (zwanym dalej „Urządzeniami” w niniejszej polityce prywatności), w tym informacje o oprogramowaniu i sprzęcie urządzenia itp.
Informacje o użytkowaniu: Gromadzimy informacje o korzystaniu z Witryny, w tym o Twoich działaniach w Witrynie, jeśli takie istnieją.
Informacje o zainteresowaniach: zbieramy informacje o interesujących Cię materiałach związanych z korzystaniem z Witryny.
Twoje geolokalizacje: Zbieramy informacje o Twoich geolokalizacjach.

Informacje, które zbieramy z innych źródeł
Możemy również otrzymywać informacje z innych źródeł i łączyć je z informacjami, które zbieramy za pośrednictwem Witryny.

Wykorzystanie informacji

Możemy wykorzystywać informacje o Tobie do różnych celów, w tym:
Aby rozwijać nowe witryny i usługi;
— Udostępnianie, utrzymywanie i ulepszanie Witryny;
— Dostarczanie i dostarczanie produktów i usług, o które prosiłeś, oraz przesyłanie odpowiednich informacji;
— Wysyłać ci wiadomości;
— Wysyłania ukierunkowanych, w tym reklam, treści (materiałów) o odpowiednich treściach (w tym reklamach) dostarczonych przez osoby trzecie lub nas. Jednocześnie nie ponosimy odpowiedzialności za treść usług lub towarów dostarczanych przez osoby trzecie;
— Aby dostarczać wiadomości i informacje o Witrynie i pracy Firmy, które naszym zdaniem będą dla Ciebie interesujące;
— Personalizacja i poprawa świadczenia usług oraz zapewnienie indywidualnego podejścia;
— Dostarczać łącza w połączeniu z informacjami, które otrzymujemy od innych, aby pomóc zrozumieć Twoje potrzeby i zapewnić lepszą obsługę;
— Realizacji wszelkich innych celów, dla których zebrano informacje.
Zgadzając się z naszą polityką prywatności lub przekazując nam informacje w inny sposób, wyrażasz zgodę na przetwarzanie i przekazywanie informacji, w tym na Ukrainie.

Wymiana informacji

Możemy udostępniać informacje o Tobie w następujący sposób lub w inny sposób opisany w niniejszej polityce prywatności:
— Dostawcy, konsultanci i inni usługodawcy, którzy potrzebują dostępu do takich informacji, aby wykonywać pracę w naszym imieniu;
— W odpowiedzi na prośbę o informacje, jeśli uważamy, że ujawnienie jest wymagane przez jakiekolwiek obowiązujące prawo, regulacje lub proces prawny;
— Jeśli uważamy, że Twoje działania są niezgodne z duchem lub tekstem naszych umów użytkownika lub zasad oraz w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa firmy lub innych osób;
— W związku lub w trakcie negocjacji fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną firmę;
— Stronom trzecim, które chcą dostarczać reklamy z odpowiednimi treściami i mają z nami stosunek prawny (w tym przypadku dostarczamy wyłącznie informacje zdepersonalizowane).
Możemy również przekazywać informacje zagregowane lub informacje pozbawione elementów umożliwiających identyfikację, których nie można użyć do identyfikacji użytkownika, wybranym przez nas stronom trzecim.

Udostępnianie za pośrednictwem sieci społecznościowych

Witryna może oferować udostępnianie za pośrednictwem sieci społecznościowych i innych zintegrowanych narzędzi (takich jak przyciski „Lubię to” Facebooka), które umożliwiają udostępnianie informacji z Witryny. Więcej informacji o celach i zakresie zbierania i przetwarzania danych w związku z funkcjami udostępniania za pośrednictwem portali społecznościowych można znaleźć w politykach prywatności podmiotów udostępniających te funkcje.

Usługi reklamowe i analityczne świadczone przez osoby trzecie

Możemy zezwolić stronom trzecim na dostarczanie reklam kontekstowych i innych oraz świadczenie usług analitycznych związanych z działaniem Witryny. Osoby te mogą wykorzystywać różne identyfikatory do zbierania informacji o korzystaniu z Aplikacji, w tym adres IP, adres MAC, identyfikatory urządzeń, informacje o oprogramowaniu i sprzęcie, strefę czasową i informacje o użytkowaniu, w tym informacje określone w sekcji 1 niniejszej Polityki prywatności Polityka . . Informacje te mogą być wykorzystywane przez Spółkę i inne podmioty między innymi do określania popularności określonych treści, dostarczania reklam kontekstowych i innych oraz lepszego zrozumienia Twojej aktywności w Witrynie.

Bezpieczeństwo

Firma podejmuje uzasadnione kroki w celu ochrony informacji o użytkowniku przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.

Komunikacja

Powiadomienia push
Za Twoją zgodą możemy wysyłać powiadomienia push lub alerty, gdy jesteś w Witrynie lub na Twój adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, który podałeś podczas wypełniania formularza wniosku w Witrynie, w celu dostarczenia informacji związanych z Witryną, aktualizacjami usług, wiadomościami promocyjnymi i inne istotne komunikaty.
Wypełniając formularz wniosku w Witrynie, automatycznie wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości informacyjnych lub reklamowych od Firmy i/lub jej partnerów.

Przechowywanie informacji
Firma będzie przechowywać i wykorzystywać informacje tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia wysokiej jakości usług i tak długo, jak takie wykorzystanie zostanie uznane przez Firmę za właściwe.

Ostatnia aktualizacja 03.12.2019