Warunki korzystania

Niniejsze Warunki użytkowania określają standardy korzystania z niniejszej witryny internetowej znajdującej się pod adresem svitsoft.com ("Witryna"), która jest obsługiwana przez Svit Soft LLC ("my", "nas" lub "nasz"). Oferujemy tę witrynę, aby pomóc naszym klientom i potencjalnym klientom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących usług marketingu cyfrowego.

Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich niniejszych warunków ("Warunki użytkowania") przed rozpoczęciem korzystania z tej witryny. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami użytkowania lub Polityką prywatności, nie korzystaj z tej Witryny. Przeglądając, uzyskując dostęp, łącząc się, korzystając, przesyłając informacje i/lub pobierając informacje z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki użytkowania.

Akceptacja Warunków użytkowania

Korzystając z niniejszej Witryny, użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na niniejsze warunki bez ograniczeń lub zastrzeżeń. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na te warunki, nie może korzystać z tej witryny. Firma Svit Soft zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika. Użytkownik zgadza się, że każda wizyta w tej witrynie będzie podlegać aktualnym Warunkom użytkowania. Uzyskując dostęp do tej witryny i/lub przeglądając ją, użytkownik akceptuje bez ograniczeń lub zastrzeżeń niniejsze Warunki użytkowania i przyjmuje do wiadomości, że wszelkie inne umowy między użytkownikiem a firmą Svit Soft dotyczące przedmiotu niniejszej umowy zostają zastąpione i nie mają mocy ani skutku. Prawo do korzystania z witryny Użytkownik oświadcza i gwarantuje firmie Svit Soft, że ma co najmniej 18 lat lub uzyskał uprzednią zgodę rodziców oraz że posiada prawo i zdolność do zawarcia niniejszej Umowy, w tym między innymi, że jest uprawniony do zaciągania zobowiązań umownych wobec organizacji, którą reprezentuje.

Right To Use Site

You represent and warrant to Svit Soft that you are at least 18 years of age or have obtained the prior consent of your parents and that you possess the legal right and ability to enter into this Agreement, including without limitation that you have the authority to contractually bind the organization that you represent.

Polityka prywatności

Ewentualne dane rejestracyjne i inne informacje o użytkowniku podlegają Polityce prywatności firmy Svit Soft. Korzystając z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie tych informacji zgodnie z Polityką prywatności.

Własność intelektualna

O ile nie zaznaczono inaczej, cała zawartość Witryny podlega prawom własności intelektualnej, w tym prawom autorskim i znakom towarowym posiadanym lub licencjonowanym przez firmę Svit Soft. Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków Użytkowania, firma Svit Soft udziela użytkownikowi niewyłącznego, niezbywalnego, ograniczonego prawa dostępu, użytkowania i przeglądania tej Witryny i zawartych w niej informacji, w tym, bez ograniczeń, całego tekstu, oprogramowania, skryptów, kodu źródłowego, API, plików, projektów, grafiki, rysunków, ilustracji, obrazów, zdjęć, klipów wideo, muzyki i dźwięków, funkcji interaktywnych i/lub innych materiałów oraz wszystkich znaków towarowych, znaków usługowych i nazw handlowych używanych w tej Witrynie, a także ich wyboru i aranżacji (łącznie "Zawartość Witryny"), wyłącznie do użytku osobistego użytkownika, pod warunkiem że, pod warunkiem jednak, że użytkownik nie może, ani nie zezwala innym osobom na bezpośrednią lub pośrednią sprzedaż, licencjonowanie, wypożyczanie, powielanie, pobieranie, modyfikowanie lub podejmowanie prób modyfikowania lub tworzenia dzieł pochodnych na podstawie Treści Witryny w jakikolwiek sposób lub powielanie lub publiczne wyświetlanie, wykonywanie, przekazywanie lub rozpowszechnianie lub w inny sposób wykorzystywanie Treści Witryny w jakimkolwiek celu publicznym lub komercyjnym, w tym, bez ograniczeń, korzystanie z Treści Witryny w jakiejkolwiek innej witrynie internetowej lub w jakimkolwiek środowisku komputerów połączonych w sieć, lub przekazywanie Treści Witryny jakiejkolwiek innej osobie bez uprzedniej pisemnej wyraźnej zgody firmy Svit Soft. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, użytkownikowi nie jest udzielana żadna licencja na użytkowanie lub powielanie Zawartości Witryny, a wszelkie prawa własności intelektualnej do niej są wyraźnie zastrzeżone. Systematyczne pobieranie danych lub innych Treści Witryny z tej Witryny w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbiorów, kompilacji, baz danych lub katalogów bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody firmy Svit Soft jest zabronione.

Gwarancja i odszkodowanie

Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że korzysta z Witryny zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. Ponadto użytkownik gwarantuje i oświadcza, że wszystkie treści dodane do Witryny przez lub na polecenie użytkownika lub jego agentów lub przedstawicieli, w tym między innymi wiadomości, przepisy kulinarne, teksty, ilustracje, pliki, obrazy, grafiki, zdjęcia, komentarze, dźwięki, muzyka, filmy, informacje, treści i/lub inne materiały ("Treści użytkownika") są wolne od roszczeń osób trzecich i nie naruszają praw osób trzecich. Dodając lub przesyłając Treści użytkownika, użytkownik gwarantuje i oświadcza, że jest właścicielem lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do Treści użytkownika. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć firmę Svit Soft i jej podmioty dominujące, zależne, stowarzyszone, członków, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów, przedstawicieli, sponsorów i usługodawców przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, odpowiedzialnością, stratami, szkodami lub przyczynami działań, w tym uzasadnionymi honorariami i kosztami obsługi prawnej, wniesionych przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikających z naruszenia przez użytkownika gwarancji i oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie, korzystania przez użytkownika z Witryny, naruszenia niniejszych Warunków użytkowania lub naruszenia przez użytkownika lub innego użytkownika Witryny korzystającego z komputera użytkownika jakiejkolwiek własności intelektualnej lub jakiegokolwiek innego prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.Użytkownik będzie w pełni współpracować w zakresie obrony przed wszelkimi roszczeniami. Firma Svit Soft zastrzega sobie prawo do przejęcia, na własny koszt, wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw podlegających zwolnieniu z odpowiedzialności przez użytkownika, a użytkownik w żadnym wypadku nie będzie rozstrzygał takich spraw bez pisemnej zgody firmy Svit Soft.

Wyłączenie gwarancji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Svit Soft nie może zagwarantować ani nie gwarantuje, że pliki dostępne do pobrania z Internetu lub Witryny będą wolne od wirusów lub innego kodu destrukcyjnego. Użytkownik jest odpowiedzialny za wdrożenie wystarczających procedur i punktów kontrolnych, aby spełnić określone wymagania dotyczące ochrony antywirusowej i dokładności danych wejściowych i wyjściowych, a także za utrzymanie środków zewnętrznych w stosunku do naszej witryny w celu odtworzenia utraconych danych. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY SPOWODOWANE ROZPROSZONYM ATAKIEM TYPU "ODMOWA USŁUGI", WIRUSAMI LUB INNYMI SZKODLIWYMI TECHNOLOGICZNIE MATERIAŁAMI, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ SPRZĘT KOMPUTEROWY UŻYTKOWNIKA, PROGRAMY KOMPUTEROWE, DANE LUB INNE ZASTRZEŻONE MATERIAŁY W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY INTERNETOWEJ LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB ELEMENTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ LUB W ZWIĄZKU Z POBIERANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKA JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH W WITRYNIE INTERNETOWEJ LUB W JAKIEJKOLWIEK WITRYNIE INTERNETOWEJ POWIĄZANEJ Z WITRYNĄ INTERNETOWĄ.UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WITRYNY INTERNETOWEJ, JEJ ZAWARTOŚCI ORAZ WSZELKICH USŁUG LUB ELEMENTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ NA WŁASNE RYZYKO. STRONA INTERNETOWA, JEJ ZAWARTOŚĆ ORAZ WSZELKIE USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE "TAK JAK JEST" I "TAK JAK SĄ DOSTĘPNE", BEZ ŻADNYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. ANI SVIT SOFT, ANI ŻADNA OSOBA ZWIĄZANA Z SVIT SOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ W ODNIESIENIU DO KOMPLETNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, JAKOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, ANI SVIT SOFT, ANI ŻADNA OSOBA ZWIĄZANA Z SVIT SOFT NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA, JEJ ZAWARTOŚĆ LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY BĘDĄ DOKŁADNE, NIEZAWODNE, WOLNE OD BŁĘDÓW LUB NIEPRZERWANE, ŻE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE, ŻE NASZA WITRYNA LUB SERWER, KTÓRY JĄ UDOSTĘPNIA, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW LUB ŻE WITRYNA LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB ELEMENTY UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY W INNY SPOSÓB SPEŁNIĄ POTRZEBY LUB OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA. SVIT SOFT NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. POWYŻSZE NIE MA WPŁYWU NA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ LUB OGRANICZYĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

Ograniczenie odpowiedzialności. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SVIT SOFT, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE LUB ICH LICENCJODAWCY, USŁUGODAWCY, PRACOWNICY, AGENCI, CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB DYREKTORZY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, NA PODSTAWIE JAKIEJKOLWIEK TEORII PRAWNEJ, WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY INTERNETOWEJ, JAKICHKOLWIEK WITRYN Z NIĄ POWIĄZANYCH, JAKICHKOLWIEK TREŚCI W WITRYNIE INTERNETOWEJ LUB TAKICH INNYCH WITRYNACH INTERNETOWYCH LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB ELEMENTÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ LUB TAKICH INNYCH WITRYN INTERNETOWYCH, W TYM WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE LUB MORALNE, W TYM MIĘDZY INNYMI OBRAŻENIA CIAŁA, BÓL I CIERPIENIE, CIERPIENIE EMOCJONALNE, UTRATA PRZYCHODÓW, UTRATA ZYSKÓW, UTRATA DZIAŁALNOŚCI LUB PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, UTRATA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATA WARTOŚCI FIRMY, UTRATA DANYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZOSTAŁY SPOWODOWANE CZYNEM NIEDOZWOLONYM (W TYM ZANIEDBANIEM), NARUSZENIEM UMOWY LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI MOŻNA JE BYŁO PRZEWIDZIEĆ. POWYŻSZE NIE MA WPŁYWU NA JAKĄKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KTÓREJ NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ LUB OGRANICZYĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

Contacting Us

If there are any questions regarding this terms of use you may contact us using the information below:
svitsoft.com
[email protected]